SARVODAYA Drugs & Pharmaceuticals
 
Back
 
     1. AMLA    11. CHITRAKA    21. MANJISHTA    31. SHUNTHI
     2. ANANTMOOL    12. GOKHARU    22. METHIKA    32. TULSI
     3. KAHUA    13. GUDUCHI    23. NAGARMOTHA    33. SHATAVARI
     4. ASHOKA    14. Meshringa Messhringi    24. NEEM    34. SHALLAKI
     5. ASHWAGANDHA    15. HARAD    25. NIRGUNDI    35. VIDARIKANDA
     6. VATYA    16. KAPUR KACHRI    26. PIPPALI    36. SHILAJEET
     7. BHRINGRAJ    17. KARELA    27. PUNARNAVA    37. SHWETAVASA
     8. BIBHITAKI    18. ZEDOARY SHATI    28. SAFED MUSLI    38. JESTIMADHU
     9. BILVA    19. KHAJ KUHILI    29. ISABGOL    39. KALONJI
   10. BRAHMI    20. GHRITA-KUMARI    30. SHANKHPUSHPI    40. STEVIA